2020 ජනාධිපතිවරණයෙන්  ඒකාන්තයෙන්ම ජයගන්නා  විස්මිත නායකයෙක්.